לוגו על הא ודא

תנאי שימוש

תנאי שימוש

 1. כללי

1.1.     תקנון ותנאי השימוש ("התנאים/ תנאי שימוש") אלו מסדירים את השימוש באתר

"על הא ודא" בכתובת https://www.alhaveda.co.il "האתר" ובכל השירותים המוצעים באמצעותו וכן באפליקציות השונות של החברה (ביחד או ברבים: "האפליקציות"). בכל מקום שמצוין אתר או אפליקציות, אזי אותה הוראה תחול ביחס לשניהם במשתמע (קרי השימוש באחד מהמינוחים, נעשה מטעמי נוחות בבד), למעט בסעיפים שבהם יצוינו הוראות נפרדות לאיזה מהמוצרים (אתר או אפליקציות) בפרט.

תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, באפליקציות והזמנת שירותים ורכישות אשר טעונים רישום, בין אלה שקיימים ובין העתידיים.

תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר ובשירותיו בינך (לעיתים: "משתמש קצה") לבין בעלי האתר ידיעות אינטרנט  ("החברה. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כל שימוש ו/או רכישה דרך האתר ו/או האפליקציה מהווה את הסכמתך לתנאי ההסכם. במקרה ואינך מעוניין/ מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותיו.

1.2.     תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3.     הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

1.4.     הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר.

1.5.     כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים.

 1. רישום לצורך ביצוע רכישות באמצעות האתר

2.1       ביצוע רכישות דרך האתר והורדת תוכן דיגיטלי (download) באמצעות האתר מותנה ברישום. שם המשתמש  יוגדר על ידך בתהליך הרישום, על בסיס כתובת הדוא"ל שהוזנה על ידך במסגרת הליך הרישום כאמור.

2.2       תוכל ליהנות אפוא משירותי האתר ו/או האפליקציות ולהשתמש בהן לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

2.3       יודגש כי על גבי מכשיר קצה אחד (מחשב, מחשב לוח/טאבלט וכיו"ב), לא ניתן לפתוח יותר מחשבון משתמש אחד בלבד; וכי משתמש רשאי להגדיר באמצעות שם המשתמש וסיסמתו, חשבון משתמש, במסגרתם של עד שלושה (3) מכשירי קצה בלבד.

2.4       ככל והשימוש בחלק מהשירותים באתר, יתאפשרו באמצעות קופון. ההוראות והתנאים המתייחסים לתשלום ו/או שימוש באמצעות קופון, עשויות להימצא בתחתית הקופון הספציפי, שבו תרצה לעשות שימוש.

2.5       בעת ההרשמה לשירות טעון רישום ובפרט "מועדון לקוחות" של האתר באם יוקדם בעתיד, אתה עשוי להתבקש למסור פרטים נוספים על אלה שמסרת במסגרת תהליך ההרשמה לאתר ו/או להתבקש לעבור הליך הרשמה ייעודי לאותו שירות. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים תוכל לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של עברית לפי פרטיו להלן (alhaveda.slp@gmail.com).

2.6       הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע של האתר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו יתכן ותוגבל משימוש בשירות שטעון הרשמה. החברה לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, הניתנת לעיון בהיפר קישור הנ"ל.

2.7       בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור כתובת מייל וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

2.8       שמור על כתובת המייל והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

2.9       לסיוע במקרה של אובדן סיסמא תוכל ליצור קשר עם פרטי שירות הלקוחות של האתר לפי פרטיו להלן (alhaveda.slp@gmail.com) או באמצעות כפתור "שכחתי סיסמא" באתר.

2.10   החברה רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רשומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של החברה;
 • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר ו/או באפליקציות לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
 • אם יש לך חוב כספי לחברה ו/או למי מטעמה לרבות חנויות האפליקציות הסלולריות הרלבנטיות ( app storeו-google play ("חנויות האפליקציות הרלבנטיות"), או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

 

2.11  

מבלי לגרוע מיתר התנאים המפורטים להלן, להלן התייחסות פרטנית לגבי האפליקציות השונות שמשווקות על ידי החברה:

 

 

4.אספקת מוצרים

4.1    החל מרגע אישור הזמנת רכישה באתר ו/או בחנויות האפליקציות הרלבנטיות, אין היא ניתנת לשינוי ו/או לביטול אלא בכפוף לאמור בפרק "ביטול רכישת פריטים והחזרתם" שלהלן.

4.2    התנאים המוקדמים לביצוע הזמנת רכישה, ולאספקת הספרים ו/או האפליקציות שתרכוש, הם:

א. באמצעות חיוב על בסיס כרטיס אשראי באתר ו/או באפליקציה שמובילה אל החנות המקוונת באתר:

 • סיום בדיקת אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידך;
 • ו- (2) קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע רכישת הפריטים.

 

5.מדיניות מחירים

5.1    מחיר התוכן הדיגיטלי אשר בו תחויב בגין הזמנה הנו המחיר המצוין באתר ו/או בחנות האפליקציות הרלבנטית ו/או באפליקציה הרלבנטית, במועד ביצוע ההזמנה.

5.2    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים כאמור, ללא הודעה מראש.

5.3    שינוי המחיר לא ישפיע על הזמנות שאושרו על ידי החברה לפני השינוי גם אם טרם סופקו.

5.4    המוצר ו/או השירות ו/או הרישיון באלה, יכול שינתנו לך כנגד תמורה כספית, שתפורט כאמור באתר ו/או בממשק ההורדה של האפליקציה בחנויות האפליקציות הרלבנטיות ו/או באפליקציה הרלבנטית, בהיקף ובמידה מקובלים:

א. התשלומים באתר מבוצעים במטבע ישראלי בלבד.

ב. כלל הסכומים המפורטים באתר, כוללים בתוכם את המע"מ.

ג.  התשלומים בחנות האפליקציות הרלבנטיות ו/או באפליקציות השונות, מבוצע על בסיס המטבע המקומי, במדינה שבה מבוצעת הרכישה; ואולם ביחס לרכישות באפליקציית "עברית" על גבי מכשירים מבוססי מערכת הפעלה מסוג android, הרכישה נעשית במטבע ישראלי בלבד, בכל מקום בעולם, מאחר והחנות הדיגיטלית במסגרתה, מפנה אל החנות המקוונת באתר, שבו מבוצעות הרכישות במטבע הישראלי בלבד.

               

6.אמצעי התשלום

6.1    התשלום עבור רכישת התוכן דיגיטלי באתר יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף למעט כרטיסי אשראי שהונפקו על ידי חברת דיינרס (רק דיינרס), ואשר ניתנים לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין מפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה.

6.2    הנך מאשר כי ידוע לך שסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות PAYPAL שרותי סליקה ו/או כל ספק אחר שייבחר על ידי האתר ("ספק הסליקה") וכפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של ספק הסליקה.

6.3    במסגרת חנויות האפליקציות הרלבנטיות, החיוב יעשה על בסיס אמצעי התשלום שאותו מסרת להנהלת החנות הרלבנטית כאמור, על פי מדיניותה ובאופן המקובל בה מבחינת תהליך ומדיניות תשלום, ביחס לאפליקציות שנמכרות במסגרתה כנגד תשלום כספי.

 

7.ביטול רכישת הפריטים והחזרתם

7.1    על פי דין, לא תתאפשר החזרה של תוכן דיגיטלי שהורד באמצעות האתר, אלא אם התברר שהוא פגום. בהקשר זה, החברה רשאית לבקש ממך לגשת למשרדיה ו/או לפעול באופנים אחרים כדי להוכיח פגמים כאמור באופן שיניח את דעתה, והינך מתחייב לשתף איתה פעולה בתום לב לצורך ביצוע הבדיקה כאמור.

8.קניין רוחני

8.1    כל זכויות היוצרים והקנין הרוחני באתר ו/או באפליקציות לרבות עיצובם, ו/או תוכנם, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים, שהתירו לה לעשות באלה שימוש במסגרת האתר ו/או האפליקציות ו/או שיווקן, לפי העניין.

8.2    אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע המוצגים באתר ו/או באפליקציות ו/או יתר פריטי הקניין הרוחני המפורטים בסעיף 8.1 לעיל, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלבנטי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

8.3    שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה ובפרט סימן המסחר "עברית" כל ספר. בכל מקום – חנות הספרים הדיגיטליים (השם ו/או העיצוב המצורף אליו), הינם קניינה הבלעדי של החברה ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

 

9.הגבלת שימוש

9.1    אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי הרלבנטי.

9.2    תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או באפליקציות ו/או בתכניהם בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת, אלא בהתאם לאמור בתנאי שימוש אה.

9.3    הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים בזאת שלא:

א. לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות;

ב. לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן;

ג.  לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או התוכן הדיגיטלי;

ד. לעשות שימוש ברובוט, עכביש , סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי;

ה. להשכיר, להשאיל , לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג'.

9.4    הנך מתחייב בזאת לשפות את החברה במלואה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את החברה לשאת בעונש ו/או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידך ו/או אחר מטעמך.

 

10.תוכן משתמשים

10.1האתר רשאי יהיה לאפשר בהתאם לשיקול דעתו פרסום והעלאה של תכנים ומידע, לרבות פרסום חוות דעת של משתמשים בקשר לשירותים ("תוכן משתמשים").

10.2הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שהחברה ומפעילי האתר, רשאים על פי שקול דעתם הבלעדי ובכפוף לכל דין, לסרב לפרסם מידע, כולו או חלקו, שנמסר על ידי משתמשים במסגרת תוכן המשתמשים ו/או למחוק מידע שהועלה במסגרת תוכן המשתמשים כאמור בין אם פורסם באתר ובין אם לאו, והכל בלא שניתנה הודעה מוקדמת על כך למשתמש אשר מסר את המידע הרלבנטי, ולמשתמשים כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

10.3החברה, הנהלת האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות למחוק מידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים, על פי שקול דעתם הבלעדי בין אם הפרסום מפר את הוראות התנאים ו/או הדין ובין אם לאו.

10.4משתמשי הקצה באתר ו/או באפליקציות נותנים בזאת את הסכמתם כי כל מידע אשר יימסר על ידם במסגרת תוכן המשתמשים ואשר יפורסם בו ייחשף בפני כל המשתמשים האחרים באתר ו/או כל המשתמשים האחרים ברשת האינטרנט. לפיכך, למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה בקשר למידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים.

10.5כל משתמש שיגיש תכנים או מידע לפרסום במסגרת תוכן המשתמשים מתחייב כי תוכן המידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל המשתמשים מתחייבים שלא להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים:

א. מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.

ב. מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו.

ג. מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.

ד. מידע אשר פוגע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.

ה. כל מידע אשר פוגע ו/או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, ו/או מטריד מינית, ו/או חומר גזעני, ו/או מאיים על צדדים שלישיים ו/או כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפיצו על פי דיני מדינת ישראל.

ו. דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-, 1982

ז. כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר מפרה את דיני מדינת ישראל.

ח. כל תוכן ומידע על קטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

ט. מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום באתר ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן האתר של החברה ו/או של צד ג' כלשהו לרבות "סוסים טרויאניים", "וירוסים", "תולעים" וכדומה או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן מידע המאפשר קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.

י. כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע בגין ההצפנות כאמור.

10.6 החברה הנהלת האתר ומפעיליו רשאים להסיר מידע ו/או למחוק מידע מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים כאמור לעיל, וכן לחסום ו/או להפסיק ו/או להגביל השימושים משתמשי קצה, שהחברה ו/או הנהלת האתר חוששת כי משתמש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה למשתמשים אחרים, ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

10.7 הינך מאשר כי ידוע לך שלחברה ולמפעילי האתר אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות תוכן המשתמשים בכלל, ותגובות וחוות דעות של משתמשים ואי לכך החברה אינה יכולה להבטיח ו/או להתחייב באשר לאמיתות ולדיוק תוכן המשתמשים ככל שהינך מסתמך על פרסומים אלה, אתה עושה כן על אחריותך המלאה והבלעדית ומבלי לגרוע מן האמור, החברה מציע לך לנקוט משנה זהירות בטרם שתסתמך על פרסומים כאמור.

10.8 פרסום של תוכן המשתמשים ו/או פרסום קישורים של צדדים שלישיים, אינו מהווה הצעה לרכישת שירותים אלו על ידי החברה ו/או הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או אישור מאת החברה ו/או מי מטעמה וכל הסתמכות מצד המשתמשים על מידע ותכנים אלו הינה באחריותם הבלעדית.

10.9 המשתמש מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי תוכן ומידע שהוגשו על ידי אותו משתמש ו/או באמצעותו ו/או על ידו ו/או אחר מטעמו באתר במסגרת תוכן המשתמשים והוא פוטר את הנהלת האתר מכל אחריות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.

10.10 המשתמשים מסכימים כי להנהלת האתר תהיה הזכות לעשות בכל עת וללא עלות מכל סוג שהוא, כל שימוש במידע שיימסר באתר, בכפוף לכל דין ועל פי שקול דעתה של הנהלת האתר, לרבות חשיפת פרטי מפרסם המידע, והכל מבלי לקבל לכך הרשאה נוספת מהמשתמש אשר פרסם או מסר את המידע הרלבנטי ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת ו/או כל תביעה.

 

11.אחריות ושיפוי

11.1 האתר ו/או האפליקציות, ובכלל זה תוכנם ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בהם, ניתנים לשימוש כמות שהם(AS IS), .

11.2 לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירות ו/או התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיך.

11.3 השימוש באתר ו/או באפליקציות ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

11.4 בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או באפליקציות ו/או במידת שביעות רצונך מהם.

11.5 מחמת העובדה שהמוצרים ו/או השירותים המסופקים באתר ו/או באפליקציות, מבוססות כידוע על טכנולוגיות, שמטיבן עלולות להיתקל בתקלות שונות. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר ו/או האפליקציות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

11.6 בהקשר זה, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת מוצרים ו/או שירותים ו/או תכנים דיגיטליים ו/או אפליקציות, כתוצאה מאירועים ו/או רכיבים בשירות (כגון וכאמור אספקה), שאינם בשליטתה.

11.7 מבלי לגרוע מן האמור ובמקרים המתאימים (להוציא ולשם הדוגמא, רכישות שביצעת בחנויות האפליקציות הרלבנטיות), תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובך בגינה, באופן שיחשב (במקרה המוצדק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לגבי הסרת אחריותה של החברה במקרים כאמור), לפיצוי מלא ומוסכם על ידך בגין נזקים ו/או טענות ככל שיש לך בקשר עימם.

11.8 אתר זה עשוי להכיל כאמור קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים.  קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור ו/או המלצה לגבי החומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

11.9 האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות אם יתפרסמו מעת לעת על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה או מי מטעמה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כאמור כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים וכל הסתמכות ו/או פעולה לפיהן, הינן באחריותו של המשתמש בלבד.

11.10 החברה מכבדת את פרטיותך באתר ו/או באפליקציות, ככל שהדבר נתון לשליטתה. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר ו/או האפליקציות נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

11.11 הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - כתוצאה מפעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלה ו/או ללא הרשאה מהחברה בקשר ישיר ו/או עקיף, עם האתר ו/או האפליקציות.

 

12.שירות לקוחות

   בכל מקרה של שאלה בנושא התוכן הדיגיטלי או תקלות טכניות אחרות, הנך מתבקש ליצור קשר עם מחלקת שירות

   הלקוחות של החברה, באמצעות דף צור קשר באתר החברה או באמצעות כתובת מייל: alhaveda.slp@gmail.com

13.שינויים באתר ו/או באפליקציות

13.1 החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ו/או האפליקציות, המראה שלהם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, וכן תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ו/או לשנות כל היבט אחר הכרוך באלה.

13.2 שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב.

13.3 לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

13.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את אספקת השירותים כאמור, כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתר ו/או באפליקציה הרלוונטית הודעה על הפסקת השירותים מראש כמפורט בסעיף 15 להלן ו/או בהתאם לצורך.

 

14.דין ושיפוט

14.1 תנאי שימוש אלה מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.

14.2 הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.אין לתת תוקף לכללי ברירת הדין וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.

14.3 אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.האמור לעיל בסעיף זה יחול בהתאמה ובפרט ביחס להוראות החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג 2013

15.שינוי בתנאי שימוש אלה

15.1 החברה שומרת על זכותה לשנות , בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת , את תנאי השימוש ("השינויים"), ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מייד עם הטמעת ההתייחסות אליהם בתנאי שימוש אלה ו/או בזירות השירותים ו/או המוצרים הרלבנטיות באתר. לפיכך, החברה ממליצה לך לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת, אף אם הינך נוהג להשתמש בשירותי ו/או מוצרי ו/או באפליקציות מבית עברית, קרי מחוץ לאתר.

15.2 פניה בנוגע לאתר, לרבות בקשר לתנאי שימוש אלו יש לשלוח אלינו דרך עמוד צרו קשר או באמצעות פרטי הקשר המפורטים בסעיף 12 לעיל.

 

 
אנא סובבו את המסך